ECG Alert

Heart Monitoring Device

Online Heart Healthcare

 
 

Пример пресметки

 

Цена на услуга за едно-неделно мониторирање: 2000ден

Потребно време за извршување на истата 2 по преглед од 15 минути и 30 минути анализа на резултатите онлајн: 1 час

Трошок асоциран со времето: 1000 денари

Профит: 2000ден - 1000ден = 1000ден

Заклучок: Треба да се продаде услугата на 31 корисник за да се покрие примарната инвестиција


Цена на услуга за ЕКГ мониторирање: 500ден

Потребно време за извршување на преглед: 20 минути

Трошок асоциран со времето: 330 денари

Профит: 500ден - 330ден = 170ден

Заклучок: Треба да се продаде услугата на 182 корисници за да се покрие примарната инвестиција